CÀI ĐẶT NHANH

Trang này cung cấp cài đặt nhanh RubySlider.

1. Cài đặt CSS

Plugin bao gồm 1 file css chính, hãy chèn nó vào thẻ <header>

<!-- Main css of rubytabs, including styles, skins -->
<link rel="stylesheet" href="ruby/rubyslider.css">

2. Cài đặt JS

Plugin bao gồm 1 file rubyslider.js chính và 1 file rubyanimate.js hỗ trợ hiệu ứng CSS.
Nếu không sử dụng hiệu ứng CSS thì không cần chèn file rubyanimate.js vào trang web.

<!-- jQuery 1.9+ required -->
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>

<!-- File JS chính của RubySlider -->
<script src="ruby/rubyslider.js"></script>

<!-- File JS chứa hiệu ứng CSS trong RubySlider -->
<script src="ruby/rubyanimate.js"></script>

3. Thiết lập HTML

Mặc định RubySlider sử dụng thẻ <a> để lazyload hình ảnh.
Chỉ cần thiết lập cấu trúc HTML đơn giản ở bên dưới.

<div class="rs01">
 <!-- Mỗi slide là mỗi thẻ <a> - sử dụng chức năng lazyload -->
 <a class="rs01imgback" href="/imgs/image-1.jpg">Hình thứ 1</a>
 <a class="rs01imgback" href="/imgs/image-2.jpg">Hình thứ 2</a>
 <a class="rs01imgback" href="/imgs/image-3.jpg">Hình thứ 3</a>
 <a class="rs01imgback" href="/imgs/image-n.jpg">Hình thứ n</a>
</div>

4. Khởi tạo RubySlider

Bên dưới là đoạn mã khởi tạo RubySlider trong function với các tuỳ chọn đơn giản kèm theo.

(function($) {
 $('.rs01').rubyslider({
  fx: 'cssOne',
  speed: 800,
 })
})(jQuery)

※RubySlider của bạn đã sẵn sàng hoạt động.
Chúc các bạn thiết lập RubySlider thành công 🎉🎉🎉