SLIDERLISTTEMPLATESOVER 30+ SLIDER STARTER TEMPLATES

HIỆU ỨNG

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG

Slide này hiển thị các loại hiệu ứng trong RubySlider. RubySlider hỗ trợ nhiều hiệu ứng, bao gồm các hiệu ứng đơn giản với hiệu suất cao Line, Fade cho đến các hiệu ứng phức tạp và đẹp mắt như Math, CSS One, Coverflow3D.

Đồng thời các hiệu ứng đều hỗ trợ chức năng thay đổi trực tiếp khi kéo, rê các slide này sang các slide khác.

BỐ CỤC

BỐ CỤC/LAYOUT
DỰNG SẴN

Slide này hiển thị RubySlider trong các trường hợp layout khác nhau, thể hiện tính linh động và khả năng thiết lập trong các layout khác nhau của RubySlider.