HIỆU ỨNG
COVERFLOW 3D

Main Slider

TUỲ BIẾN
THAM SỐ HIỆU ỨNG

Hiệu ứng có các options khác nhau, có thể tuỳ biến để thay đổi kiểu dáng.

{
 "fx": "coverflow3D",
 "coverflow3D": {
  "widthSlide": "70%",
  "zDeep": 600,
  "rotate": 30,
  "opacity": 0.7
 }
}
{
 "fx": "coverflow3D",
 "coverflow3D": {
  "widthSlide": "70%",
  "zDeep": 0,
  "rotate": 0,
  "opacity": 0.25
 }
}
{
 "fx": "coverflow3D",
 "coverflow3D": {
  "widthSlide": "70%",
  "zDeep": 700,
  "rotate": 0,
  "opacity": 0.25
 }
}
{
 "fx": "coverflow3D",
 "coverflow3D": {
  "widthSlide": "70%",
  "zDeep": 400,
  "rotate": -30,
  "opacity": 0.25
 }
}

❖ Giới thiệu

Hiệu ứng Math sẽ tính toán kích thước của hình ảnh để phân chia thành nhiều phần khác nhau theo hình chữ nhật (rectangle) hoặc hình vuông (square).

 • Hiệu ứng hỗ trợ thời gian thực khi bạn đang kéo rê trên slider.
 • RubySlider hiện tại hỗ trợ 8 hiệu ứng Math khác nhau.
 • Bạn có thể chọn chế độ "randomMath" để slider có thể chạy 8 hiệu ứng một cách ngẫu nhiên.
 • Bạn có thể cập nhật hiệu ứng ở phần danh sách sang Slider Main để xem hiệu ứng Math dễ dàng hơn.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "coverflow3D",
 "coverflow3D": {
  "widthSlide": [
   940,
   "80%"
  ],
  "opacity": 0.7
 },
 "speed": 800,
 "width": 1140,
 "margin": 10,
 "imageback": {
  "position": "fit"
 }
}