DANH SÁCH
HIỆU ỨNG CSS ONE

Có tất cả 57 hiệu ứng CssOne. Click vào đối tượng để xem từng hiệu ứng.

Glue Horizontal
Back
Glue Horizontal
Front
Glue Vertical
Back
Glue Vertical
Front
Fold Horizontal
Back
Fold Horizontal
Front
Fold Vertical
Back
Fold Vertical
Front
Fold From Horizontal
Back
Fold From Horizontal
Front
Fold From Vertical
Back
Fold From Vertical
Front
Room Horizontal
Back
Room Horizontal
Front
Room Vertical
Back
Room Vertical
Front
Flit Horizontal
Back
Flit Horizontal
Front
Flit Vertical
Back
Flit Vertical
Front
Hinge
Back
Hinge
Front
Roll
Back
Roll
Front
Move Horizontal
Back
Move Horizontal
Front
Move Vertical
Back
Move Vertical
Front
Fade
Back
Fade
Front
Fade Horizontal
Back
Fade Horizontal
Front
Fade Vertical
Back
Fade Vertical
Front
Scale In Horizontal
Back
Scale In Horizontal
Front
Scale In Vertical
Back
Scale In Vertical
Front
Scale Out Horizontal
Back
Scale Out Horizontal
Front
Scale Out Vertical
Back
Scale Out Vertical
Front
Scale Pulse
Back
Scale Pulse
Front
Scale Wave
Back
Scale Wave
Front
Rotate Edge Horizontal
Back
Rotate Edge Horizontal
Front
Rotate Edge Vertical
Back
Rotate Edge Vertical
Front
Newspaper
Back
Newspaper
Front
Push From Horizontal
Back
Push From Horizontal
Front
Push From Vertical
Back
Push From Vertical
Front
Slide
Back
Slide
Front
Fall
Back
Fall
Front
Pulse Short
Back
Pulse Short
Front
Rotate Soft
Back
Rotate Soft
Front
Rotate Deal
Back
Rotate Deal
Front
Wheel Horizontal
Back
Wheel Horizontal
Front
Wheel Vertical
Back
Wheel Vertical
Front
Snake Horizontal
Back
Snake Horizontal
Front
Snake Vertical
Back
Snake Vertical
Front
Shuffle
Back
Shuffle
Front
Browse Left
Back
Browse Left
Front
Browse Right
Back
Browse Right
Front
Slide Behind
Back
Slide Behind
Front
Vacuum Horizontal
Back
Vacuum Horizontal
Front
Vacuum Vertical
Back
Vacuum Vertical
Front
Scale Soft
Back
Scale Soft
Front
Snap Horizontal
Back
Snap Horizontal
Front
Snap Vertical
Back
Snap Vertical
Front
Let In Horizontal
Back
Let In Horizontal
Front
Let In Vertical
Back
Let In Vertical
Front
Stick Horizontal
Back
Stick Horizontal
Front
Stick Vertical
Back
Stick Vertical
Front
Growth Horizontal
Back
Growth Horizontal
Front
Growth Vertical
Back
Growth Vertical
Front
Soft Edge Horizontal
Back
Soft Edge Horizontal
Front
Soft Edge Vertical
Back
Soft Edge Vertical
Front
Shake
Back
Shake
Front
Tin Horizontal
Back
Tin Horizontal
Front
Tin Vertical
Back
Tin Vertical
Front

❖ Giới thiệu

Hiệu ứng CssOne là hiệu ứng dựa trên CSS Animations, cho nên bạn sẽ thấy nó thân thiện và có rất nhiều hiệu ứng khác nhau.
Đặc biệt vì dựa trên CSS Animations cho nên bạn hoàn toàn có thể tuỳ biến hiệu ứng theo ý của bạn, dựa theo cấu trúc gần giống CSS Keyframes.
Bạn có thể thử nghiệm và tuỳ biến hiệu ứng ở trang công cụ.
Thực tế hiệu ứng CssOne là tên bao gồm 4 hiệu ứng css riêng lẻ kết hợp với nhau thành 1 hiệu ứng, do đó ra đời chữ "One" trong CssOne, để bạn dễ dàng thiết lập slider hơn trước hàng trăm hiệu ứng css khác nhau.

 • Hiệu ứng hỗ trợ thời gian thực khi bạn đang kéo rê trên slider.
 • RubySlider hiện tại hỗ trợ 57 hiệu ứng CssOne xây dựng sẵn.
 • Bạn có thể cập nhật hiệu ứng ở phần danh sách sang Slider Main để xem hiệu ứng Math dễ dàng hơn.
 • Hiệu ứng Fade thuộc hệ thống của hiệu ứng CssOne.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "cssOne",
 "cssOne": "roDeal",
 "speed": 800,
 "width": 1140,
 "isNav": true,
 "imageback": {
  "position": "fit"
 }
}