❖ Giới thiệu

  • Hiệu ứng cơ bản và đơn giản nhất trong các hiệu ứng.
  • Thuộc hệ thống hiệu ứng "cssOne".

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "cssOne",
  "cssOne": "fade",
  "speed": 800,
  "width": 1140,
  "imageback": {
    "position": "fit"
  }
}