❖ Giới thiệu

Hiệu ứng Line là hiệu ứng truyền thống của slider cũng là hiệu ứng đàu tiên của RubySlider phát triển.

 • Là hiệu ứng cơ bản của RubySlider.
 • Có tính ổn định và hiệu suất cao nhất trong các hiệu ứng của plugin.
 • Bạn có thể kéo rê ra ngoài slider để di chuyển sang nhiều slide hơn.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "line",
 "speed": 400,
 "width": 1140,
 "margin": 5,
 "imageback": {
  "position": "fit"
 }
}