DANH SÁCH
HIỆU ỨNG MATH

❖ Giới thiệu

Hiệu ứng Math sẽ tính toán kích thước của hình ảnh để phân chia thành nhiều phần khác nhau theo hình chữ nhật (rectangle) hoặc hình vuông (square).

  • Hiệu ứng hỗ trợ thời gian thực khi bạn đang kéo rê trên slider.
  • RubySlider hiện tại hỗ trợ 8 hiệu ứng Math khác nhau.
  • Bạn có thể chọn chế độ "randomMath" để slider có thể chạy 8 hiệu ứng một cách ngẫu nhiên.
  • Bạn có thể cập nhật hiệu ứng ở phần danh sách sang Slider Main để xem hiệu ứng Math dễ dàng hơn.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "rectRun",
  "speed": 800,
  "width": 1140
}