❖ Giới thiệu

Layout băng chuyền.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "line",
 "speed": 6000,
 "fxEasing": "linear",
 "widthSlide": 360,
 "height": 500,
 "margin": 20,
 "isSwipe": false,
 "isSlideshow": true,
 "slideshow": {
  "delay": 0
 },
 "isPag": false
}