LAYOUT CHÍNH GIỮA

❖ Giới thiệu

Hiệu ứng được sử dụng trong layout chính giữa là hiệu ứng Line, hoặc Coverflow3D. trong trường hợp này là hiệu ứng Line.
Layout chính giữa được sử dụng khi slider có chiều dài lớn hơn chiều dài của các slide.

 • Cần ít nhất 3 slide để có layout chính giữa.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "line",
 "speed": 800,
 "width": 1140,
 "widthSlide": [
  1140,
  940,
  "70%"
 ],
 "margin": [
  10,
  5,
  5
 ]
}