LAYOUT CỔ ĐIỂN
SỐ 2

Ha Noi
Ha Noi
Ha Long Bay
Ha Long Bay
Nha Trang
Nha Trang
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
Son Doong Cave
Son Doong Cave
Viet Nam
Viet Nam

❖ Giới thiệu

Layout cổ điển số 2. Bạn có thể di chuyển giữa các slide bằng phím mũi tên trái/phải.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "cssOne",
  "cssOne": "scalePulse",
  "speed": 800,
  "width": 1140,
  "margin": 5,
  "pag": {
    "type": "tabs"
  },
  "isKeyboard": true
}