❖ Giới thiệu

Layout slider trên mockup thiết bị.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
 "fx": "cssOne",
 "cssOne": "wheelHor",
 "speed": 800,
 "width": 1140,
 "height": 580,
 "imageback": {
  "position": "fill"
 },
 "pag": {
  "type": "bullet"
 }
}