LAYOUT CÓ
CHIỀU CAO CỐ ĐỊNH

❖ Giới thiệu

...

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "line",
  "speed": 600,
  "width": 1140,
  "height": 450
}