❖ Giới thiệu

Layout lồng nhau

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

// Options của slider 1
{
 "fx": "cssOne",
 "speed": 800,
 "width": 1140
}
// Options của slider 2
{
 "fx": "line",
 "speed": 400,
 "width": 940,
 "margin": 5,
 "imageback": {
  "position": "fill"
 },
 "pag": {
  "type": "bullet"
 }
}