❖ Giới thiệu

Layout bên ngoài khung.

❖ Thiết lập slider

Các bạn có thể được hướng dẫn thiết lập slider chi tiết ở trang hướng dẫn này.
Dưới đây là options hiện tại của slider phía trên:

{
  "fx": "line",
  "speed": 600,
  "width": 940,
  "widthSlide": "80%",
  "margin": 10,
  "isPag": false,
  "isLoop": false,
  "isCenter": false
}